Wedstrijdreglement
een initiatief van

DvdO2017 was fantastisch!

Bedankt voor jullie medewerking en graag tot volgend jaar!

Wedstrijdreglement “boeken toe… zet eens een tattoo”

Artikel 1

De wedstrijd ‘boeken toe…zet eens een tattoo’ (hierna “de wedstrijd”) is een initiatief van UNIZO Onderwijs & Ondernemen, Willebroekkaai 37 , 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 807134030

De wedstrijd staat in het teken van de Dag van de Ondernemer 2017 en is bedoeld om leerlingen en studenten van ondernemende scholen op een concrete manier met  ondernemers in contact te brengen.
Via het posten van een selfie maakt een leerling of student kenbaar dat hij/zij geselecteerd wil worden voor de wedstrijd.

Artikel 2

De deelname aan de wedstrijd is exclusief voorbehouden aan scholen, hogescholen en universiteiten met een UNIZO School Service. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Artikel 3

De winnende selfies worden verkozen door een jury op basis van originaliteit.

De jury kiest de winnende selfies. Deze jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De jury communiceert niet over de besluitvorming bij de verkiezing. Er is tevens geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van de uiteindelijke beslissing.

Artikel 4

Op de winnende selfies moet één student en één ondernemer staan. Indien er meerdere personen op de selfie staan, wordt deze als niet reglementair beschouwd. 

Artikel 5

Er zijn 25 cheques van 25 euro te winnen. Deze moeten besteed worden bij de ondernemer op de selfie. 

Het is de ondernemer die de som van 25 euro ontvangt. De leerling/student krijgt een uitnodiging met de vermelding van de zaak / de ondernemer waar hij 25 euro kan besteden. 

Artikel 6

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer zijn/haar selfie posten via Instagram met de vermelding # dvdo. Zonder vermelding van deze hashtag is de foto niet traceerbaar door de organisatie en kan deze niet meedingen naar een prijs. .

Alleen inzendingen die van 28 oktober 2017 tot en met 15 november 2017 (23.59)ingestuurd worden komen in aanmerking. 

UNIZO houdt zich het recht voor ingediende kandidaturen af te wijzen, indien zij niet voldoen aan de in dit artikel vermelde voorwaarden of indien de inhoud van de foto onverenigbaar is met het doel van de wedstrijd.

Artikel 7

Indien op de ingezonden selfie rechten van derden rusten, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemer om de nodige voorafgaande en geschreven toestemmingen te verkrijgen van deze derden om de selfie te mogen inzenden voor de wedstrijd, en deze door UNIZO te laten gebruiken zoals bepaald in artikel 8.

De deelnemer vrijwaart UNIZO voor elke vordering van derden die tegen UNIZO op basis van eventuele rechten van deze derden, zou worden ingesteld.

Artikel 8

De winnaars worden bekend gemaakt op de dag van de ondernemer, vrijdag 17 november 2017. De winnaars worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. De namen van de winnaars worden ook gedeeld op sociale media.

Artikel 9

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.

 

Voor info en vragen kan je een mailtje sturen naar leen.mestdagh@unizo.be

Willebroekkaai 37/1000 Brussel/ www.ondernemendeschool.be